תקנון שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר "ווידמי" ("האתר"), אשר מופעל על ידי חברת וובאינסייד בע"מ, ח.פ 515809200 ("החברה").

תקנון זה יחד עם "מדיניות הפרטיות" של האתר ("מדיניות הפרטיות"), מסדירים את תנאי השימוש באתר.

יש לעיין בתנאי השימוש בתשומת לב בטרם ביצוע כל פעולה באתר. עצם השימוש והפעילות באתר מהווה הסכמה שלך ("המשתמש(ים)") לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות, והחברה תראה בכל משתמש כמי שקרא תקנון זה והסכים לתנאיו. על כן, אם אינך מסכים לתנאים אלה או לאי אילו מתנאי השימוש להלן ו/או אם אינך עומד בתנאים לקבלת שירותי האתר, אנא הימנע מכל שימוש באתר ו/או בשירותיו.

הגלישה, הכניסה או השימוש באתר כמו גם הרכישה באמצעותו ו/או באמצעים אחרים את שירותי האתר, מהווה אישור והסכמה שלך, כי כל שימוש כאמור באתר או בשירותיו ייעשה בהתאם לתנאים ולהוראות המופיעים בתנאי שימוש אלו.

התקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. היה ויוחלט על שינוי הוראות תקנון זה, החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח המעודכן המתפרסם באתר, ועל כן מומלץ לעיין בתקנון זה מעת לעת.

הגישה לאתר זה ורכישת שירותים דרכו, הנה בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:

1. כללי

אתר "ווידמי" בכתובת www.weedme.co.il (להלן: "האתר"), מופעל ע"י חברת וובאינסייד בע"מ, מספר חברה 515809200 שכתובתה: דרך  מנחם בגין 65, תל-אביב-יפו מיקוד 6713818 (להלן: "החברה").
האתר מציע מגוון שירותים למטופלי קנאביס רפואי ובין היתר, אפשרות לרכישה מוגבלת לבעלי רישיון להחזקה ושימוש של סם מסוכן חתום כדין ובתוקף ("רישיון שימוש") בלבד, של מוצרי קנאביס רפואי דרך בתי מרקחת מוסמכים ובהתאם לנהלי משרד הבריאות ואפשרות לרכישת מוצרים נלווים. כמו כן האתר מציע שירותי מתן מידע כללי.
המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי כל הפרטים אותם מסר לחברה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. ידוע למשתמש כי הגשת פרטים כוזבים עשויה לעלות כדי עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי שימוש אלו.
זמינות המידע, השירותים, המוצרים והתכנים במסגרת האתר עשויה להשתנות ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר ו/או לשנות כל יישום, שירות, מוצר, מידע או תוכן אחר המוצג באתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. מבלי לגרוע מן האמור, מובהר, כי החברה תהיה רשאית להסיר את האתר מהאינטרנט או איזה מהתכנים ו/או מהשירותים ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.
זמינות המידע, השירותים, המוצרים והתכנים במסגרת האתר עשויה להשתנות ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר ו/או לשנות כל יישום, שירות, מוצר, מידע או תוכן אחר המוצג באתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד/לוח למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

2. שימוש באתר

השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות המוצרים והשירותים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים למועד העיון בהם. החברה פועלת על מנת להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה מעודכן, נכון ומדויק, אולם עדיין יתכן כי יופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות.
האמור באתר אינו מהווה מצג או נטילת אחריות כלשהי מצידה של החברה והיא אינה אחראית ומתנערת מכל מצג, מפורש או משתמע, לרבות, בין היתר, בקשר להתאמה למטרה ספציפית של כל מוצר או שירות או בנוגע לעניין כלשהו הקשור לאיכות, ההלימות, האמיתות, מידת הדיוק, האמינות, ההתאמה, השלמות, הרציפות, לוח הזמנים או העיתוי המתאים – וזאת בין אם ביחס למוצר, שירות ובין אם ביחס לתכנים שבאתר.
שום מידע המתפרסם באתר אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ לגבי כדאיות ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה ו/או פעולה כלשהי.
יובהר כי רכישת קנאביס רפואי, תתאפשר אך ורק לבעלי רישיון שימוש או למיופה כוחם, והמשתמש לא יעביר את פרטיו לצורך שימוש באתר לאדם אחר מלבד מיופה כוחו (ככל שקיים).
היה והמשתמש עושה שימוש באתר עבור אדם אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים, לרבות רישום פרטיו ברישיון השימוש של המשתמש, להתקשר בשם אותו אדם מול האתר והחברה וכי אותו אדם יקבל על עצמו תנאי שימוש אלו, כאילו התקשר ישירות מול האתר והחברה ("מיופה כוח"). המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם בגין שימוש באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים דרכו, בשמו על ידי המשתמש.
הצפייה בתכני האתר השונים ובכללם אך לא רק, מאמרים ומידע בתחום הקנאביס הרפואי, תתאפשר לכל אדם בגיר מעל גיל 18, ללא תשלום (למעט עבור השירותים או המוצרים המוצעים דרכו, ככל ונקבעה תמורה בעבורם, אשר הצפייה בהם ורכישתם תתאפשר אך ורק למטופל בקנאביס רפואי או מיופה כוחו).
רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות, ורק הם.
על מנת להבטיח ביצוע הזמנות ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שההזמנה תגיע ליעדה ו/או במועד המבוקש, ולמשתמש לא תהא כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת נתונים בקשר עם ביצוע הזמנה באתר, לרבות טעות בהקלדת מועד האספקה, מקום האספקה, פרטי אמצעי תשלום, הערות שונות וכיו”ב.
תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות המוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה, תיאור או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצרכי המחשה בלבד, הם לא בהכרח מדויקים וממצים, והם אינם מהווים המלצה לשימוש. נתוני המוצרים המחייבים הם אלה המופיעים על אריזות המוצרים בלבד, ולפני השימוש יש להסתמך על האמור בהם בלבד. אם זיהית פער בין נראות ו/או תיאור המוצר בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, נודה אם תעדכננו בנושא. אין להסתמך על התיאור ו/או הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שהם מופיעים באתר, ככל שמופיעים, ובמקום זאת יש לעיין לפני כל שימוש במוצר, בעלון לצרכן המצורף למוצר.
אין לעשות כל שימוש באתר למטרות שאינן חוקיות ו/או שהינן בניגוד לתקנון זה ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או להעניק יתרון תחרותי לאחר ו/או כדי לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או בכל דרך אחרת שעלולה לגרום נזק לחברה, לאתר ו/או למשתמשים אחרים. בנוסף, אין לקשר בין האתר לכל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, אפליה או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל דין ו/או מעודדים עבירה על חוק. אין לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים או מידע אחר לגבי משתמשים, ואין להשתמש במידע כאמור או להעבירו לאדם או גוף כלשהם.

3. הגבלת השימוש באתר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, להגביל ו/או למנוע ו/או לחסום משתמש מלעשות כל שימוש באתר ו/או לבטל ו/או לא לאשר עסקה ו/או הזמנה שבוצעה באתר, וזאת בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה למשתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או עשה פעולה בניגוד לתנאי תקנון זה ו/או ליתר תנאי השימוש באתר (לרבות חשש ממשי להתרחשות מי מהאמור לעיל).
 • המשתמש מסר פרטים שגויים ו/או חלקיים.
 • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.
 • במקרה בו קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שאמצעי התשלום שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי ו/או אם מונה למשתמש מפרק, מפרק זמני, כונס, מנהל מיוחד, או שניתן בעניינו צו פירוק, כינוס או פשיטת רגל, או שהוטל עיקול מהותי על חלק מנכסיו או כל הליך דומה שהחל בקשר עם המשתמש.
 • במקרה בו המשתמש חייב לחברה חוב כספי אשר לא נפרע למרות שחלף המועד האחרון לתשלום.
 • במקרה בו אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה הרכישה. בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 • במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת.
 • במקרה בו מחמת אירוע שאינו בשליטת החברה, אין באפשרותה לבצע ניהול תקין של האתר ו/או לספק למשתמש את המוצר שנרכש על ידו ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת.
 • במקרה בו נפלה טעות ו/או תקלה במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה, טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח. בוטלה העסקה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי.
מובהר כי בכל מקרה כאמור, לא תהיה לחברה כל אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם על ידי משתמש ו/או מי מטעמו וכן, למשתמש ו/או מי מטעמו, ולא תהיה לחברה כל התחייבות כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו.

4. מידע רפואי

באתר מפורסם מידע בנושאים רפואיים, לרבות בנושאי הקנאביס הרפואי ו/או מוצרים קשורים ("מידע הרפואי"). יובהר כי המידע הרפואי הינו מידע כללי אשר אינו מהווה ייעוץ רפואי, ואינו מיועד להחליף הנחיות או מידע שמתקבל מהצוות הרפואי המטפל במשתמש או כל צוות רפואי אחר. אין להשתמש במידע הרפואי המוצג באתר לצורך אבחון מחלה או בעיה רפואית, לצורך הטיפול בהן או לצורך קביעת או התאמת הטיפול התרופתי הנדרש בעטיין. מומלץ להתייעץ עם הצוות הרפואי המטפל והרוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות.
לפני שימוש במוצר המופיע באתר או ניתן לרכישה דרכו או באמצעותו, על המשתמש לעיין בעלון לצרכן המצורף למוצר.
כמו כן, המידע הניתן באתר ניתן כמידע כללי בלבד בנוגע לקנאביס רפואי, ואין לראות בו משום פרסומת לסמים מסוכנים או עידוד השימוש בסמים מסוכנים כלשהם.

5. הזמנת מוצרי קנאביס רפואי באמצעות האתר מצדדים שלישיים

האתר מאפשר למשתמשים לצפות ולרכוש מוצרים ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים, בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לתנאי שימוש אלה. עם כניסת המשתמש לדף כל אחד מהמוצרים והשירותים, יוכל המשתמש לצפות בפרטים שונים על המוצרים והשירותים, כפי שאלה התקבלו על ידי הצדדים השלישיים.
יודגש, כי רכישת הקנאביס הרפואי תתבצע ישירות מבתי המרקחת המציעים אותם, בכפוף לזמינות המלאי הקיים בעת ביצוע ההזמנה, וכי הקשר המשפטי בקשר עם ההזמנה הינו בין המשתמש לבין בית המרקחת המציע את המוצרים וכי החברה לא תהא צד כלשהו לעסקה, ולא תהיה לה כל אחריות או ערבות לעסקה ולתנאיה.
לצורך רכישת מוצרי קנאביס רפואי, המשתמש נדרש למסור לחברה, באמצעות האתר, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
 • פרטיו האישיים של המשתמש הכוללים שם פרטי ושם משפחה, מספר ת.ז., כתובת, וטלפון;
 • רישיון להחזקה ושימוש של סם מסוכן חתום כדין ובתוקף (רישיון שימוש);
 • אישור מסירה (הוראות הנפקה מרופא לבית מרקחת, קרי מרשם) חתום ובתוקף;
 • תעודת זהות של המשתמש;
 • שם פרטי ושם משפחה, מספר ת.ז., כתובת.
עוד ידוע למשתמש כי קנאביס רפואי הוא "סם מסוכן" כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג – 1973, והשימוש בו מותר אך ורק לבעלי רישיון מתאים לפי הפקודה ובהתאם לאישור מסירה כדין.
לאחר הגשת ההזמנה ומסירת הפרטים והמסמכים הדרושים, האתר יאמת את הפרטים וככל שהפרטים יאומתו, ההזמנה תאושר וכרטיס האשרי שעודכן במהלך ההזמנה יסלוק את העסקה עבור תשלום ההזמנה.
המשתמש יודע ומסכים לכך שהמידע שימסור לחברה, על מנת להשתמש בשירותי הזמנת מוצרים באמצעות האתר, יועבר מהחברה לבתי המרקחת, ומבתי המרקחת למשרד הבריאות לצורך בדיקת פרטי המשתמש (לאימות פרטיו ולבדיקת תוקף מסמכיו). בנוסף, החברה ובתי המרקחת עשויים להעביר את המידע למשנעים ולצדדים שלישיים נוספים אשר חיוניים להשלמת ההזמנה. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם מסירת הפרטים כאמור.
לאחר ביצוע הזמנה באתר, פרטי ההזמנה יועברו לאישור רוקח אחראי בבית מרקחת, אשר ישוחח טלפונית עם המשתמש במידת הצורך. לאחר שההזמנה תאושר, יונפק למשתמש מספר הזמנה, ולאחר מכן תואם מולו מועד איסוף או משלוח, על פי בקשתו, על ידי בית המרקחת. באחריות המשתמש למסור את מספר ההזמנה לשליח ולחברה לא תהיה כל אחריות בעניין.
רכישת מוצרי העישון והטבק תתאפשר רק לבגיר מעל גיל 18. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, למכור מוצר, וכן לבטל עסקאות ו/או הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18.
כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזמנה של מוצר כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה (לדוגמא, בשל חוסר במלאי, חשש לאי התאמה בזהות המשתמש, סירוב חברות כרטיסי אשראי, וכו') ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ (במידה וחל תשלום מע"מ על הרכישה לפי כל דין), אלא אם צוין מפורשות אחרת. לחשבון הסופי יתווספו דמי טיפול בגין ביצוע ההזמנה באתר ("דמי הטיפול"). החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ודמי הטיפול מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר ודמי הטיפול התקפים ביחס להזמנה שבוצעה הם אלו שהתפרסמו באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים ו/או דמי הטיפול לפני שהושלם תהליך ההזמנה על ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי הסכומים המעודכנים.
החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
תנאי לביצוע רכישה באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). יתאפשר שימוש אך ורק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, והמשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי כאמור. מבלי לגרוע , ובכפוף לאישור בית המרקחת הרלוונטי, תתאפשר הזמנת מוצרים באמצעות האתר, על ידי תשלום במזומן ישירות לבית המרקחת במעמד איסוף המוצרים, .

6. ביצוע הזמנות

משתמש יהיה רשאי לבצע הזמנות של מוצרים דרך האתר. לאחר הרכבת סל הקניות, יידרש המשתמש למלא את הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה, לרבות, אך לא רק, פרטים אודות המזמין, פרטי כרטיס אשראי וכו'. הזמנות שנקלטו במערכת עד שעה 18:00 יטופלו, ככל הניתן, באותו יום עסקים. הזמנות שנקלטו לאחר השעה 18:00 יטופלו, ככל הניתן, ביום העסקים למחרת. הזמנות שנקלטו בימי שישי ושבת ובערבי חג וימי חג, יטופלו, ככל הניתן, ביום ראשון או יום החול העוקב שלאחר מכן.
עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש יישלח למשתמש אישור על קליטת ההזמנה ובמקביל תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום בו נעשה שימוש לצורך ביצוע ההזמנה. עם אישור ההזמנה, יישלח למשתמש בדוא"ל אישור הזמנה וחשבונית בגין דמי טיפול בגין רכישה באתר, בהתאם לכתובת שנמסרה על ידי המשתמש בעת עריכת ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי ותעריפי דמי הטיפול מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על כך. חשבונית בגין המוצרים תונפק על ידי בית המרקחת ממנו בוצעה הרכישה ותצורף למשלוח או לאריזה (במקרה של איסוף מבית המרקחת). אישור ההזמנה כולל את מספר ההזמנה, בו יש להשתמש במקרה של פנייה לשירות הלקוחות או בירור באשר לעסקה. במקרה בו לא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך בעת ביצוע ההזמנה והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. מובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי לעיכוב ו/או אי-מסירה של הזמנה במקרה כאמור, והיא תהיה רשאית להתייחס לעסקה כאמור כמבוטלת. קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של החברה בדבר זמינות פריט כלשהו של ההזמנה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותה לספק במועד המבוקש ובכלל ו/או ליצור קשר עם המשתמש לצורך שינוי פרטי ההזמנה.
ביצוע הזמנות של מוצרים דרך האתר כפופה לזמינות המלאי של כל מוצר ומוצר בעת ביצוע ההזמנה (אף אם חוסר הזמינות במלאי לא צוין באתר). החברה אינה מתחייבת על זמינות מלאי של כל המוצרים המפורסמים באתר או לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה. היה והמוצר אינו קיים במלאי, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה.
מובהר בזה כי מרגע השלמת ביצוע הזמנה, לא ניתן באמצעות האתר לשנותה ו/או לבטלה. במקרה שמשתמש מעוניין לשאול שאלות לגבי הזמנה שביצע, או לבקש לשנות ו/או לבטל ההזמנה, ככל שהדבר ניתן בכפוף להוראות תקנון זה, עליו לפנות ללא דיחוי לשירות הלקוחות של החברה באחת מן הדרכים המפורטות להלן – [email protected], בטלפון 073-3260860. שינוי הזמנה יכנס לתוקף ויחייב את החברה רק בכפוף לאישורו על ידי החברה באמצעות משלוח אישור הזמנה חדש למשתמש.

7. אספקה; מדיניות משלוחים

בכפוף לאישור ההזמנה על ידי החברה, המשתמש יהיה רשאי לקבל את המוצרים באמצעות שליח עד לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. על המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון, מלא, מעודכן ומדויק. החברה אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, לרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשלים מסירה של משלוח למשתמש. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי טיפול.
יובהר כי מסירת מוצרים על ידי השליח תיעשה בהתאם לדין החל ורק כנגד הצגת תעודת זהות על ידי בעל הרישיון. כמו כן, החברה תהא רשאית לא למסור מוצרים ולבטל עסקה ככל ויתברר כי המשתמש הינו מתחת לגיל 18. מובהר כי לא יימסרו מוצרים לבני משפחה של המטופל או לכל גורם אחר (גם לא למשנע מורשה, בכפוף ובהתאם לנהלי בית המרקחת), או לכתובת שהיא תא דואר.
אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר תתבצע באמצעות חברת משלוחים של צד שלישי עד לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. מועדי האספקה יהיו בהתאם לנהוג אצל חברת המשלוחים או אצל שליחי בתי המרקחת (בדרך כלל עד 3 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה, ולגבי ישובים מרוחקים, עד 5 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה. מועדי האספקה כאמור עשויים להשתנות נוכח מאפייני ההזמנה, סוג המוצר, גודל ההזמנה, זמינות בבית המרקחת הרלוונטי, וכן הגורם המשנע). לעניין סעיף 7.3 זה, "ישובים מרוחקים" משמע אזורים שהוגדרו על ידי החברה כאזורים רחוקים, לרבות יישובי רמת הגולן, יישובי גבול הצפון, יישובי המגזר הערבי, יישובי בקעת הירדן, ישובים מעבר לקו הירוק, יישובי עוטף עזה, יישובי אילת, ים המלח ויישובי הערבה. מובהר כי רשימת האתרים עשויה להשתנות ולהתעדכן מעת לעת, על ידי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר בזה כי לא ניתן לתאם מועד ספציפי למשלוח. כמו-כן, מובהר כי אספקת המוצרים כפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכד'). היה ואין ביכולתו של השליח לבצע את המשלוח עד למיקום האספקה שנתבקש עקב גורמים כאמור ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או הנחיות של הרשויות (לרבות נהלי משרד הבריאות) או רשויות הצבא, יובהר העניין למשתמש על ידי החברה, והצדדים ינסו למצוא פתרון מוסכם, ובכל מקרה לא ייחשב הדבר הפרה של החברה.
משלוחים מתבצעים בימים א'-ה' בין השעות 09:00-21:00 ובימי שישי וערבי חג, בין השעות 08:00- 15:00 בתיאום מראש מול המשתמש. לא מתבצעים משלוחים בימי ש' או בחגים.
במקרה בו המשלוח לא הגיע למשתמש בשל מעשה ו/או מחדל של המשתמש, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הזין כתובת שגויה ו/או לא היה נוכח בכתובת המשלוח ו/או לא היה זמין במועד המשלוח ו/או לא הציג תעודת זהות כנדרש, יוחזר המשלוח לבית המרקחת. במקרה כאמור, על המשתמש לפנות ביוזמתו לחברה לצורך תאום מועד אספקה בשנית, ובמקרה שכזה יהיה עליו לשאת בדמי טיפול נוספים. אי-תאום מועד משלוח חדש לא יפטור את המשתמש מתשלום על ההזמנה שבוצעה על ידו לרבות תשלום דמי טיפול.

8. ביטול עסקה

מדיניות ביטול העסקאות (החלה בקשר למוצרים השונים באתר למעט תרופות וקנאביס רפואי), הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 ונוהלי משרד הבריאות. מודגש כי לא ניתן לבטל הזמנה של תרופות ומוצרי קנאביס רפואי
משתמש אשר מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שיצאה למשלוח, יפנה לחברה בכל אחת מהדרכים ליצירת קשר, אשר מופיעות בתנאי שימוש זה. לאחר שליחת הודעת ביטול ההזמנה נציג משירות הלקוחות ייצור קשר עם המשתמש להמשך תהליך הביטול ההזמנה. הביטול יכנס לתוקפו רק עם קבלת אישור על ביטול ההזמנה מהחברה, וכל עוד ההזמנה לא נשלחה ללקוח.
כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
במידה ומסיבה כלשהי לא ניתן יהיה לספק את המוצר המוזמן, המשתמש יזוכה בסכום הרכישה.
במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה / הטבה/ קופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה / הטבה/ קופון.

9. קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים, שמות המתחם וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.
נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של החברה לכך בכתב ומראש.
סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים או שותפים עסקיים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של החברה או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.

10. חובות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:
 • הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן (לדוגמא – רכישה סיטונאית או רכישה המיועדת למכירה חוזרת), והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בשירותים ובתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
 • המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
 • המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או להחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 • המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

11. הגבלת אחריות

חלק מהתוכן המופיע על צדדים שלישיים, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר מקורו בצדדים שלישיים אשר משתמשים בשירותי החברה. יובהר כי אין לחברה שליטה על מקורות המידע והתוכן כאמור ולפיכך החברה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים על ידי צדדים שלישיים באתר, והחברה אינה ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא.
באתר מוצעים למכירה מטעם צדדים שלישיים, מוצרים שהינם בעלי תכונות רפואיות כאלה ואחרות. יובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לכל שימוש של המשתמשים במוצרים אלו. כמו כן יובהר כי אין לראות במידע המוצג באתר משום מידע רפואי ו/או המלצה רפואית וכי יש להתייעץ עם הצוות הרפואי המטפל והרוקח טרם השימוש במוצרים הללו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה נגד החברה בגין כל נזק שייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בגין שימוש במוצרים אלה וכן לא תהיה למשתמש כל טענה נגד החברה בגין כל נזק שייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בגין השירותים הניתנים על ידי החברה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;
לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, מחלה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.
לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו עקב איחור ו/או עיכוב במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות רבתי של החברה. למען הסר ספק, מובהר כי האחריות תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
כמו כן, ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים ("אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים #79129 המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע וביצוע פעולות באתר.
רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
בכל מקרה של חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין נזקים הנזכרים בסעיף זה, לא תעלה חבות כאמור מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל לחברה על ידי המשתמש.

12. מדיניות פרטיות

בעת השימוש באתר נאסף מידע הקשור למשתמשים המשתמשים באתר. חלק מהמידע מזהה אותם באופן אישי, כלומר בשם, בכתובת, במספר הטלפון, גיל, מין, דוא"ל, וכל מידע אישי אחר שנמסר לנו. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין ובהסכמה, לדוגמה בעת רישום לאתר או לשירותים שיוצעו במסגרת האתר. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמשים אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיהם – המידע האנונימי. המידע האנונימי הוא מידע סטטיסטי ומצטבר שנשמר לאור השימוש באתר. לדוגמה, מידע אודות פרסומות שקראו המשתמשים באתר, העמודים בהם צפו, ההצעות והשירותים שעניינו אותם, כתובת האינטרנט ממנה פנו לאתר (IP Address), מידע על אורח חיים או העדפות כגון התחביבים ותחומי העניין, כפי שעולה מהעמודים בהם צפו ועוד.
המידע שיימסר במסגרת ההרשמה ו/או שיצטבר ו/או ייאסף אודות המשתמשים עקב השימוש באתר ובשירותי החברה ו/או מי מטעמה, ישמר במאגרי מידע הרשומים של החברה, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות, ובין היתר, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, למחקר או לצרכי סטטיסטיקה, למתן שירות למשתמשים, ניהול מועדון לקוחות (אם וככל שיהיה), ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות, משלוח הודעות בנוגע לסקרים, הטבות ועדכונים, דיוור ישיר, משלוח מידע שיווקי ופרסומי, מבצעים וקידומי מכירות לרבות לגבי מוצרי ושירותי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם יש לחברה שיתופי פעולה, כמו-גם לצורך מתן הוראות ו/או עזרה הקשורים לאתר ו/או לשירותי ומוצרי החברה; והכל באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים (SMS), ווטסאפ (WhatsApp), הודעות Push, Facebook ורשתות חברתיות אחרות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות ובין עתידיות), טלפון ו/או בדרכי התקשרות אחרות ו/או מדיה. מובהר כי המשתמש אינו נדרש על פי חוק למסור לחברה מידע, וכי העברתו לחברה נעשית על אחריות המשתמש בלבד, מרצונו ובהסכמתו, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בנושא.
החברה עשויה לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים ו/או שייאסף אודותיהם, גם על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, על מנת לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, וכן על מנת להתאים את הפניות למשתמשים (מודעות, דיוורים וכד') למאפייני ותחומי ההתעניינות שלהם. המידע שישמש את החברה לצורך כך לא יזהה את המשתמש אישית בשם או כתובת והוא יהיה ברובו מידע סטטיסטי.
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים והמידע שנאסף על המשתמשים באתר (ככל שמידע זה מזהה אותם אישית), אלא במקרים המפורטים להלן: (א) במקרה של הפרה של תנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או אם המשתמש יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין, להוראות תנאי השימוש או למדיניות הפרטיות, או ניסיון לבצע מי מאלה; (ב) #79129 במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה; (ג) על פי חובה שבדין ו/או אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודותיו לצד שלישי; (ד) בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף ו/או לרכוש של המשתמש, של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של כל צד שלישי אחר, ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי; (ה) אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמשים את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ו) במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה, לרבות לספקי המוצרים ו/או ככל שהדבר נדרש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצע המשתמש באתר (בכלל זה לחברת האשראי ו/או לחברת המשלוחים); (ז) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר וכן לשם ניהול ובקרת האתר, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור החברה, בקשר עם האתר; (ח) בהתאם לאמור בסעיף 5.6 לעיל; (ט) בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן הסכמה מפורשת של המשתמש למסירת המידע.
מובהר כי עם הזנת פרטיך באתר האינטרנט, הנך נותן את הסכמתך לחברה לשלוח אליך דברי פרסומת באמצעים המנויים בחוק, לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים (SMS), ווטסאפ (WhatsApp), הודעות Push, Facebook ורשתות חברתיות אחרות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות ובין עתידיות), בטלפון ו/או בדרכי התקשרות ו/או מדיה אחרות, בין במהלך תקופת השימוש שלך באתר ובין לאחריה ולאחר סיום ההסכם שלך עם החברה. מובהר כי בהתאם לדין, הנך יכול לחזור בך מהסכמתך לקבלת פניות ו/או דיוורים כאמור, באמצעות שליחת בקשה להסרה, אל כתובת הדואר האלקטרוני המיועדת לכך[email protected] (או לכל כתובת דואר אלקטרוני אחרת שתיועד לכך, כפי שתפורסם מעת לעת), וכן באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה מרשימת התפוצה המופיע בדיוורים, או בדרכים אחרות ו/או נוספות כפי שעשויות להופיע בהודעות שישלחו אליך.
החברה (וגורמי צד שלישי שעשויים לספק שירות מטעמה), משתמשים ו/או עשויים להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) ובכלים אחרים (דוגמת כלי אנליזה מקוונים) ופיקסלים למדידה (לרבות – pixel tags, tags, web beacons), לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של כל משתמש, לצורך התאמת פרסומות מותאמות (לרבות באתרים אחרים), ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם משתמש מעונין להימנע מקבלתן כאמור הוא יוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. משתמש שאינו יודע כיצד לעשות כן, יוכל לבדוק זאת בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש. עם זאת, על כל משתמש להיות מודע שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והיכולות שבאתר. כמו כן, באפשרותך למחוק את קבצי ה-Cookies בכל רגע ממחשבך. מוצע שתעשה כן רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.
על אף המאמצים בהם נוקטות החברה ובעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע שברשותה, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה אינה יכולות להתחייב שהאתר ו/או השימוש בו יתנהלו ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או השימוש בו ו/או המידע שנאסף במסגרתו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית, וידוע למשתמש שהחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או אבדן, מכל סוג, שנגרמו עקב השימוש באתר ו/או בשירותים הנלווים לו ו/או בתוכן האצור במאגרי המידע, על ידי המשתמש באתר או מי מטעמו, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

13.שונות

תנאי השימוש ניתנים לשינוי בכל עת על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם רשאית החברה לשנות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כל תנאי מתנאי השימוש ו/או כל הקשור במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים, והכל בפרסום תנאי שימוש מעודכנים בהתאם, ונוסח תנאי השימוש כפי שהם מפורסמים באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה של שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה בעמוד הבית של האתר
במידה והחברה תאלץ לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.
מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.
במידה שהוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.
תובענות ייצוגיות – עצם השימוש והפעילות באתר מהווה הסכמה שלך שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגד החברה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לאתר ולמתן השירותים באמצעותו (אין באמור להגביל את זכותך לפעול בתובענה אישית).
באפשרות המשתמשים לפנות לחברה בכל שאלה ו/או עניין הנוגע לנגישות השירותים באמצעות כתובת האימייל: [email protected].

תאריך העדכון האחרון של התקנון ותנאי השימוש: 01.11.2023

מוצרי קנאביס רפואי

💚 כל מוצרי הקנאביס הרפואי המשווקים בחנות ווידמי, משווקים על ידי המותגים הגדולים והמובילים בישראל, דבר המבטיח לכם את מוצרי הקנאביס הטריים והאיכותיים ביותר ללא פשרות. מוצרים אלו יגיעו עד אליכם באריזתם המקורית בהתאם למוצר אותו הזמנתם.

קנאביס רפואי פופלרי

💚 לרשותכם קטלוג מוצרי קנאביס רפואי המסווג לפי סוגי הזנים, זמינות מלאי ויצרני הקנאביס. כמו כן, עומדת לרשותכם מערכת חיפוש פנימית לאיתור מהיר של המוצר המועדף עליכם. זכרו שעדיין אנחנו חנות קנאביס רפואי וכל זן משפיע על כולם בצורה שונה.

זני קנאביס מהעולם

💚 לרשותכם קטלוג זנים מהעולם של קנאביס, זמינות מלאי ויצרני הקנאביס. בתור חנות קנאביס רפואי, חשוב לנו להיות שקופים ולספק מידע אמיתי אודות הזנים המקוריים מהעולם, זנים בעלי וותק של שנים רבות ומחקרים, עליהם מבוסס כל מוצר בכל חנות קנאביס רפואי בארץ ובעולם, המקור של זני הקנאביס שמגדלים בישראל.

רשימת המתנה

תקנון שימוש באתר

💚 משלוחים חינם ● אין צורך לדאוג לכלום, משום שאנו מספקים משלוח בחינם לכל ההזמנות, המשלוחים זריזים וכמובן הדיסקרטיות מובטחת