מדיניות פרטיות

ווידמי בע"מ ("החברה" או "אנו"), מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא מחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול להסירו או לשנותו.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

כללי

בעת השימוש באתר www.weedme.co.il ("האתר") ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול החברה, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי שלך באופן המתואר במדיניות זו.

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע הנאסף על ידינו או נמסר לנו על ידיך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות, אך לא רק, שמך הפרטי ושם משפחתך, מס' תעודת זהות, כתובת מגוריך, מספר טלפון, כתובת דואר-אלקטרוני, מסמכים ופרטים רפואיים, מוצרים שהזמנת, מיקום, אמצעי תשלום, תכתובות מול החברה וכיו"ב. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע האישי כאמור ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, ללא מסירת המידע החברה לא תוכל להציע לך את שירותיה. כמו כן, עלייך למסור נתונים נכונים ומלאים בלבד. מסירת פרטים שגויים ו/או חלקיים, עלול בין היתר למנוע ממך להשתמש באתר ובשירותיו.

איזה מידע אנחנו אוספים?

במסגרת השימוש באתר החברה ושירותי החברה, יתבקש המשתמש לפתוח חשבון משתמש במסגרת זו יתכן ויתבקש המשתמש לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני, סיסמא ושם ומשתמש, מין ותאריך לידה כמו כן לצורך ביצוע רכישות באמצעות האתר יידרש המשתמש פרטיו האישיים של המשתמש הכוללים שם פרטי ושם משפחה, מספר ת.ז., כתובת, טלפון וכן פרטיו האישיים של מיופה הכוח, ככל שישנו; רישיון להחזקה ושימוש של סם מסוכן חתום כדין ובתוקף אישור מסירה (הוראות הנפקה מרופא לבית מרקחת, קרי מרשם) חתום ובתוקף תעודת זהות של המשתמש תעודת זהות של מיופה כוח, ככל שישנו, וכן ייפוי כוח (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים").

המשתמש אינו חייב למסור פרטים אלו. עם זאת משתמש שימסור את פרטיו כאמור, נותנן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהלת החברה. ויודגש החברה אינה אוספת מידע אישי ללא הסכמתו הוולונטרית של המשתמש.?

כמו כן, באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשים השונים של שירותי החברה (להלן: "תוכן משתמשים"). תוכן משתמשים מתפרסם באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים) בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך – בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של החברה. כשאתה מפרסם מעלה, יוצר, מפרסם, או הופך לזמין תוכן משתמשים כאמור באמצעות האתר או השירותים, פירוש הדבר שאתה מאשר לציבור המשתמשים, לרבות אנשים מחוץ לאתר, לגשת למידע זה, להשתמש בו ולשייך אותו אליך.

בנוסף, במהלך השימוש באתר יכול שיצטבר מידע לגבי נוהגי והרגלי הקנייה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת ישירות מבית המרקחת, מידע על כתבות, מוצרים ושירותים שעניינו אותך, עמודים באתר שבהם צפית, , הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו, כתובת ה – IP שלו, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה ומידע סטטיסטי נוסף בין היתר באמצעות Google Analytics (להלן: "מידע כללי" ו/או "מידע לא מזהה").

מאגר המידע

המידע שייאסף אודותיך יישמר במאגר המידע של החברה ("המאגר"). השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי מידע אודותיך יישמר וינוהל במאגר המידע כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן.

השימוש במידע

המידע האישי שלך יישמר במאגר כאמור, בין היתר, למטרות הבאות:

 1. כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
 2. על מנת ליצור עמך קשר לצורך מתן שירת לקוחות ותמיכה, לרבות ביצוע ההזמנה, תיאום זמני משלוח, משלוח שאלוני שביעות רצון, מעקב אחרי עדכון בדבר מוצרים חסרים וגביה;
 3. על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות;
 4. לצורך אכיפת תנאי השימוש שלנו ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה, לרבות מניעת הונאה;
 5. לצורך שיפור האתר, השירותים והמוצרים שלנו, לרבות באמצעות ניתוח סטטיסטי של פעולות והתנהגות משתמשים, וכן לצורך פיתוח מוצרים ושירותים מותאמים אישית לצרכיך;
 6. התאמה אישית של פנייה שיווקית אליך לצורך שיגור הצעות שיווקיות לרבות פרסומות המותאמות אישית;
 7. (לצורך פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר, הענקת שירותי דיוור ישיר לשותפיה העסקיים בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת SMS ו/או הודעות PUSH ו/או Facebook ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות ובין עתידיות) ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע"י החברה בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים. החברה תהיה גם רשאית להעביר את המידע מעת לעת לצדדים שלישיים, כמפורט להלן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנחנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור השירותים והיישומים המוצעים באתר; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים באתר; מחקר סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים ובתכנים המוצעים דרכו.

כל מידע שיימסר על ידך באמצעות אתר החברה, הן במסגרת הרישום ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים דרך אתר החברה, יימסר מרצונך ומהסכמתך המלאה והשימוש באתר החברה יהווה הסכמה ברורה ומפורשת בהתאם להוראות סעיפים, 11 ו-17 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

מסירת מידע לצד שלישי

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך בגין שימוש באתר ו/או במסגרת התקשרותך מול החברה אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך האתר או על ידי החברה, כגון העברת מסמכים ופרטי התקשרות לבתי מרקחת, משרד הבריאות, העברת פרטים לעובדים או לחברות קשורות, קבלני משנה או גופים אחרים (לרבות אלו המצויים במדינות בהן רמת ההגנה על פרטיות המידע שונה מזו הנהוגה במדינתך), המעורבים בתפעול האתר, לדוג' חברות אחסון , חברות שליחויות וכו';
 2. ככל שהמידע המועבר לא יכלול פרטים שיאפשרו לזהות אותך באופן אישי;
 3. אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;
 4. אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
 5. אם החברה תארגן את פעילותיה במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיף זה;
 6. אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
 7. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד סביר כי עשית שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
 8. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד סביר כי הפרת איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה;
 9. על פי הסכמתך או בקשתך המפורשת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנחנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו

Cookies וטכנולוגיות דומות

האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" או טכנולוגיות דומות כגון: Pixels , Tags, Clear Gifs, Web Beacons ועוד (להלן "הטכנולוגיות"), לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הקבצים מסייעים, בין השאר, גם לאסוף נתונים סטטיסטיים על שימושך באתר, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות שלך ולצרכי אבטחת מידע. הטכנולוגיות יכולות לשמש את החברה גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש בחלקים באתר המחייבים רישום.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מהמעקב של האמצעים הטכנולוגיים. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות זו. השימוש באתר על ידך מעיד על הסכמתך להתקנת האמצעים הטכנולוגיים במחשבך וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.

פרסומות באתר החברה וקישורים חיצוניים

החברה מפעילה מערך פרסומות ותכנים עצמאי. בנוסף, החברה מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות באתר החברה. במסגרת זו יתכן ויצפה המשתמש בהצעות שירות, תכנים, קישורים, מידע או בפרסומות של החברה או של גורמים שלישיים כלשהם – מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות המשתמש לרבות באמצעות שתילת עוגיות Cookies במחשב המשתמש. זאת בין השאר לצורך ניתוח מידע, התאמת פרסומות וניתוח צרכי המשתמש. שימוש זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של פלטפורמות חברות אלו ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של החברה. אם המשתמש מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע בהתאם למדיניות הפרטיות של גופים אלו והחברה אינה אחראית בשום אופן לתכנים /ו/או פרסומים אלו.

אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

החברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום של המשתמשים. סליקת התשלומים באתר מתבצעת באמצעות חברה צד ג׳ בדף סליקה מאובטח.

הסכמות המשתמש. זכות עיון, עדכון והסרה

כל מידע שיימסר על ידי המשתמש באמצעות אתר החברה, הן במסגרת הרישום ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים דרך אתר החברה, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של המשתמש באתר החברה ויהווה הסכמה ברורה ומפורשת בהתאם להוראות סעיפים, 11 ו-17 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דואר אלקטרוני [email protected].

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר החברה. המשך השימוש שלך באתר החברה ייחשב כראיה להסכמתך למדיניות הפרטיות לאחר ששונו.

מוצרי קנאביס רפואי

💚 כל מוצרי הקנאביס הרפואי המשווקים בחנות ווידמי, משווקים על ידי המותגים הגדולים והמובילים בישראל, דבר המבטיח לכם את מוצרי הקנאביס הטריים והאיכותיים ביותר ללא פשרות. מוצרים אלו יגיעו עד אליכם באריזתם המקורית בהתאם למוצר אותו הזמנתם.

קנאביס רפואי פופלרי

💚 לרשותכם קטלוג מוצרי קנאביס רפואי המסווג לפי סוגי הזנים, זמינות מלאי ויצרני הקנאביס. כמו כן, עומדת לרשותכם מערכת חיפוש פנימית לאיתור מהיר של המוצר המועדף עליכם. זכרו שעדיין אנחנו חנות קנאביס רפואי וכל זן משפיע על כולם בצורה שונה.

זני קנאביס מהעולם

💚 לרשותכם קטלוג זנים מהעולם של קנאביס, זמינות מלאי ויצרני הקנאביס. בתור חנות קנאביס רפואי, חשוב לנו להיות שקופים ולספק מידע אמיתי אודות הזנים המקוריים מהעולם, זנים בעלי וותק של שנים רבות ומחקרים, עליהם מבוסס כל מוצר בכל חנות קנאביס רפואי בארץ ובעולם, המקור של זני הקנאביס שמגדלים בישראל.

רשימת המתנה

מדיניות פרטיות

💚 משלוחים חינם ● אין צורך לדאוג לכלום, משום שאנו מספקים משלוח בחינם לכל ההזמנות, המשלוחים זריזים וכמובן הדיסקרטיות מובטחת